1.ประชาสัมพันธ์หน่วยงานนอกสถานที่

2.สนับสนุนงานที่นอกเหนือจากภารกิจ กลุ่ม/ฝ่าย ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

1.ประชาสัมพันธ์หน่วยงานนอกสถานที่ จัดนิทรรศการออกบูท

2.ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย