Section Layout 3

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ร่วมงานโครงการสถานีสวัสดิการ ณ เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 

ประชาสัมพันธ์


@ Ten Team ออกหน่วยเคลื่อนที่
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางปวีณา หงส์สกุล  พร้อมคณะ เพื่อพบปะให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

 
กิจกรรม