@Ten Team 

ชุดปฏิบัติการ @ Ten Team 
คือ เป็นการดึงพลังของคนรุ่นใหม่ออกมาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรับใช้องค์กรของตนเอง
และสังคม (พลังแถวสอง)
 

ชุดปฏิบัติการ @ Ten Team มีภารกิจภายใต้การควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 มีภารกิจ คือ 

1.ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จัดนิทรรศการ ออกบูท ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

2.รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3.งานด้านการจัดทำชุดความรู้ จัดทำเว็ปไซต์ของกลุ่มและเมนู สสว.10

4.งานรวมกลุ่มจิตอาสาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือรับใช้องค์กรและสังคม

5.งานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม ดูแลทุกข์สุข รับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุอันสมควร

6.งานผู้ประสบภัยพิบัติในขตพื้นที่รับผิดชอบ

7.ภารกิจอื่นๆอันเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
นวัตกรรม สสว.10